Forskning
Forskningen i projektet sker inom två ämnen; signalbehandling och Informationssystem. 

Signalbehandling
Forskningen inom signalbehandling sker inom området flexibel trådlös kommunikation. Ämnet omfattar signalbehandling med inriktning mot utveckling och optimering av algoritmer för behandling av en- och flerdimensionella signaler som har nära anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning. 

Vi riktar in oss mot framtida 5G radiosystemlösningar som bidrar till att 5G kan användas av alla, överallt, inte enbart i städer och urbana miljöer. Vi utvecklar koncept och algoritmer där mobiltäckning, yttäckning och tillgänglighet kommer till uttryck i hantering av antenner, reläer, spektrum, radiointerferens, energi.  Vi utvecklar nya nästa generations teknologier för radioaccess, som svarar mot relevanta krav på mobiltäckning, samt på nya krav som blir aktuella när maskiner och autonoma fordon kommer att kopplas upp i en stor skala.


Informationssystem
Aktuell forskning i Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen. Informationssystemsforskningen sker inom området digitala tjänsteinnovationer.

Vi riktar in oss mot framtida digitala tjänster för 5G mobilnät som bidrar till att öka användares inflytande för hur dessa tjänster ska utvecklas och designas för att skapa värde för användare, företag och samhället. Dessa 5G tjänster syftar till att bidra till de kan användas av alla, överallt, inte bara i städer och urbana miljöer utan även på landsbygden.  De forsknings- och utvecklingsutmaningar detta område bidrar till inkluderar att möjliggöra ett hållbart liv genom transformativa tjänster, skapa och bibehålla en tjänsteinnovationskultur, samt förstärka tjänsteupplevelsen genom samskapande och utvärdering av de värden tjänster skapar